سیم پیچ برنجی

اشتراک در:

سیم پیچ برنجی

H65
توضیحات:
برنجی نوار
آلیاژ بدون:
C27400، C26800،
C26200، C26000،
C23000، C22000،
C21000
نوارها برنجی محصولات و خوی
نرم، H / 2،
H / 4، سخت،
فوق العاده Haed،
بهار سخت،
ابعاد (میلی متر)
ضخامت عرض، حداکثر .
0.05 ~ 0.12 300
0.12 ~ 0.15 600
0.15 ~ 0.50 600
0.5 ~ 3.0 1000
C27400، C26800 نوارها برای قفل نرم، H / 4 0.3 ~ 1.0 600

   Description :

Brass Strip
Alloy No:
C27400, C26800, 
C26200, C26000,
C23000, C22000, 
C21000
Brass Strips Products Temper
Soft, H/2,
 H/4, Hard,
 Extra Haed, 
Spring Hard,
Dimensions(mm)
Thickness Widths, max.
0.05~0.12 300
0.12~0.15 600
0.15~0.50 600
0.5~3.0 1000
C27400, C26800 Strips for Locks Soft, H/4 0.3~1.0 600